S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

Máte zájem o naše produkty?

Zákaznická linka

723 088 522


» OBCHODNÍ PODMÍNKY
Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Ladislav Šulc platné pro uzavírání závazkových vztahů resp. kupních smluv mezi společností Ladislav Šulc v roli strany prodávající a stranou kupující, která je spotřebitelem

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Ladislav Šulc, IČ 66673151, DIČ CZ7510202788, se sídlem K.H.Máchy 300/7, 418 01 Bílina, společnost je zapsána v Žívnostenckém rejstříku vedeném v Bílině, jako prodávající a na straně druhé je kupující, který je spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.systemalarm.cz/systemalarm/2-KONTAKTY/55-KONTAKTY-NAPISTE-NAM

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., „Nový“ občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), jakož i předpisy souvisejícími zejména zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupní smlouva

Sdělení před uzavřením smlouvy

Strana prodávající je povinna v případě, kdy jednání stran vede k uzavření smlouvy a používá-li při něm výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen "prostředek komunikace na dálku") nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělit spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

f) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l) NOZ, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne.

Smluvní strany kontrahují tak, že návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí objednávky kupujícího prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů s odkazem na čl. VI. VOP.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Ladislav Šulc platné pro uzavírání závazkových vztahů resp. kupních smluv mezi společností Ladislav Šulc v roli strany prodávající a stranou kupující, která není spotřebitelem

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Ladislav Šulc, IČ 66673151, DIČ CZ7510202788, se sídlem K.H.Máchy 300/7, 418 01 Bílina, společnost je zapsána v Žívnostenckém rejstříku vedeném v Bílině, jako prodávající a na straně druhé je kupující, který není spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.systemalarm.cz/systemalarm/2-KONTAKTY/55-KONTAKTY-NAPISTE-NAM

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., „Nový“ občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupní smlouva

Smluvní strany kontrahují tak, že návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Závěrečná ustanovení

 


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.10.2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Pokud by se jakákoliv ujednání těchto VOP dostala svým textem či výkladem do rozporu s textem zákona č. 89/2012 „NOZ“ a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, pozbývají tyto texty VOP svou účinnost pro konkrétní závazkový vztah.

Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na

 


MjQ5ZGExYT